கற்றல் இனிது –வாழ்வியல் பள்ளி

By | July 8th, 2017|Uncategorized|

மாறி வரும் காலச் சூழலில் நம்முடைய கல்வி முறை என்பது வளரும் பிள்ளைகளை இயந்திரமாக்கி வைத்திருக்கிறது. இங்கு பாடநூல்களில் உள்ளதையும் ஆசிரியர்கள் கூறுவதை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப் பான்மையை வளர்த்து வருகிறது நமது கல்விமுறை. கேட்டு உணர்ந்து கற்றல் என்பது இங்கு முற்றிலுமாக இல்லை.இந்த காலச்சூழலில் செயல்வழிக் கற்றல் முறை அவசியமாக்க வேண்டிய நிலை [...]