பரிசு… குழந்தைகளுக்குள் எத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்-min